Subvencions i finançament de projectes

Subvencions cupons d'innovació

Programa de subvencions cupons d’innovació

Os informem dels nous cupons de subvenció de projectes per a companyies amb establiment operatiu a Catalunya que ofereix ACCIÓ. La convocatòria s’ha obert ara mateix i és per això que us animem a preparar la documentació en cas que hi esteu interessats.

Tipus de cupons

Tecnologia
Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic facilitant la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats. Serveis subvencionables: estudi de vigilància tecnològica i d’estat de la tècnica; estudi de viabilitat tecnològica i industrial; desenvolupament tecnològic; testeig i validació experimental.

Ecoinnovació
Ajuts destinats a millorar el posicionament en ecoinnovació facilitant la contractació de serveis d’ecoinnovació a proveïdors acreditats. Serveis subvencionables: anàlisi dels processos productius i identificació de millores ambientals; ecodisseny de productes i serveis; foment de nous models de negoci vinculats a l’economia verda i circular.

Innovació
Ajuts destinats a millorar el posicionament en innovació facilitant la contractació de serveis d’innovació a proveïdors acreditats. Serveis subvencionables: conceptualització de nous productes/serveis i millora del model d’innovació a l’empresa.

Beneficiaris i requisits

– Empreses amb establiment operatiu a Catalunya. Plantilla 5-100 treballadors en el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud d’ajut.
– Un mateix beneficiari pot rebre com a màxim un cupó per convocatòria.
– Un beneficiari que hagi rebut un cupó en convocatòries anteriors per la modalitat de servei “Millora del model d’innovació a l’empresa” no podrà rebre’n un altre igual en un període de tres anys.
– Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l’entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d’acord amb el que disposen l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013 de 29 de novembre.
– Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social, i no tenir deutes amb ACCIÓ.
– Complir els requisits de política lingüística.
– Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

Quantia

– Cupons d’innovació i ecoinnovació: 80% del cost del servei. Màxim 4.000€.
– Cupons de tecnologia: 80% del cost del servei. Màxim 6.000€.
– La despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat objecte de l’ajut exigible per poder considerar acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut és del 80% del cost aprovat del servei.

OBSERVACIONS

– Concurrència no competitiva: obert fins que s’acabi el pressupost o fins a finals d’any. Les avaluacions es faran per ordre d’entrada.
– Procediment: empresa fa la sol·licitud. i2CAT realitza el servei tecnològic. i2CAT realitza la facturació. L’empresa entregarà el cupó a i2CAT i cobreix el 20% no subvencionat + l’IVA. i2CAT bescanvia el cupó amb ACCIO.
– Durada del projecte: a començar a partir de la resolució i fins 8 mesos després. Possibilitat de demanar pròrroga de 4 mesos.
– Resolució: dues setmanes o un mes des de la presentació de la sol·licitud.
– Justificació: Factura + cupó signat per empresa i proveïdor + comprovants de pagament de l’empresa + memòria tècnica + entregables. A presentar durant els dos mesos següents de la finalització del servei.
– IVA va a càrrec de l’empresa beneficiaria.

Si voleu participar no dubteu en escriure’ns i visitar el web oficial.