Cadena de valorLa cadena de valor representada és el resultat d’un seguit de reunions del grup de treball de la IoT Catalan Alliance. A continuació s’ofereix una breu explicació dels blocs que la conformen:

  • Smart device – amb la intenció de monitoritzar un actiu, s’agrupa tots el mòduls hardware i la configuració interna que s’aplica sobre ells. L’adquisició de dades es produeix mitjançant sensors i/o actuadors que conjuntament amb un circuit integrat formen el dispositiu on s’hi programa un firmware per la gestió de la informació obtinguda. Aquesta es transmesa cap a la xarxa de comunicacions mitjançant un gateway que pot estar incorporat en el mòdul o com a element perifèric.
  • Network – tecnologies i estàndards de comunicació, ja sigui amb o sense fils, que permeten l’enllaç de les dades adquirides pels mòduls cap a elements de gestió. La decisió dependrà del medi físic, la disponibilitat d’alimentació o la distancia entre els elements a connectar. També cal valorar l’opció de utilitzar una freqüència lliure o una gestionada per un operador.
  • Platform – element software que mitjançant un middleware, s’encarrega de la ingesta de “dades en brut” (raw data) per tal d’estandarditzar-les i normalitzar-les en un procés de transformació d’aquestes. Acostuma a integrar una base de dades relacional per a emmagatzemar informació a llarg termini. Aquest mòdul està integrat o interconnectat amb el bloc d’anàlisis de dades mitjançant una API Key.
  • Analytics – component específic per analitzar grans quantitats de dades en espais temporals reduïts. Utilitza una base de dades no relacional o distribuïda molt flexible i amb resposta ràpida per a l’emmagatzemament de dades a curt termini. Ofereix un entorn de visualització, així com facilitats de processat de dades per tal d’aplicar l’algorítmica necessària a cada matriu, resultat d’un procediment previ de mineria de dades. Aquest tractament d’informació implementat periòdicament sobre metodologies especifiques possibilita l’aprenentatge automàtic (machine learning).
  • Service provider – contactors amb el client final o beneficiari que basant-se en tots els processos anteriors generen diferents tipus de serveis com poden ser solucions verticals o aplicacions. També, amb un procés d’integració previ, es poden incorporar els resultats a CRM/ERP ja existents.
  • Privacitat/ seguretat – amb més presencia als primers blocs de la cadena de valor, anonimitzen i encripten les dades per a un tractament sense intrusió personal i protegit de possibles malwares.